ລາຄາ ເບີເນັດຊິມ: 10,000 ກີບ

 

ຊ່ອງທາງໃຫ້ບໍລິການ

  • ຊື້ຊິມ ທີ່ສຸນບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມທົ່ວປະເທດ
  • ຊື້ຊິມອອນລາຍ ຜ່ານ shop.laotel
  • ຕົວແທນຂາຍທົ່ວປະເທດ

HSPA-Package

Code 558

Data Volume

1.25 GB

Age of use

7 Day

25,000 kip

Dial

Shop now

Code 57

Data Volume

5 GB

Age of use

3 Day

10,000 kip

Dial

Shop now

Code 10

Data Volume

1.5 GB

Age of use

7 Day

10,000 kip

Dial

Shop now

Code 56

Data Volume

3 GB

Age of use

5 Day

10,000 kip

Dial

Shop now

Code 6

Data Volume

7 GB

Age of use

30 Day

50,000 kip

Dial

Shop now

Code 11

Data Volume

1.25 GB

Age of use

30 Day

150,000 kip

Dial

Shop now

Code 12

Data Volume

3.75 GB

Age of use

30 Day

250,000 kip

Dial

Shop now

Code 13

Data Volume

12.50 GB

Age of use

90 Day

750,000 kip

Dial

Shop now

Code 14

Data Volume

20 GB

Age of use

180 Day

1,500,000 kip

Dial

Shop now

Code 15

Data Volume

50 GB

Age of use

365 Day

3,000,000 kip

Dial

Shop now

Code 5

Data Volume

649 MB

Age of use

1 Day

5,000 kip

Dial

Shop now

Code 58

Data Volume

7 GB

Age of use

7 Day

25,000 kip

Dial

Shop now