ວິໄສທັດ

LTC Group

ກຸ່ມບໍລິສັດລາວ ໂທລະຄົມ ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນການສ້າງເສດຖະກິດດີຈີຕອນເພື່ອສັງຄົມລາວ.

ພາລະກິດ

LTC Group

ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Solutions & Platforms ທີ່ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໜ່ທີ່ທັນສະໄໜ ແລະ ມາດຖານ ສາກົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນ ຍຸກເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.

ສົ່ງມອບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງສາຍສໍາພັນດ້ວຍປະສົບການທີ່ຫຼາຍກວ່າ.

ສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນາທໍາອົງກອນທີ່ດີ ແລະ ພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ.

ມຸ່ງເນັ້ນການສົ່ງຄຸນຄ່າຮ່ວມກັນຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຂະຫຍາຍຕົວດ້ານທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ.