ຊິມດຽວ ທ່ຽວທົ່ວໃຈໄປທົ່ວໂລກ Data Roaming Package

ເລືອກປະເທດ

ແພັກເກັດແນະນຳທ່ອງທ່ຽວທົ່ວອາຊຽນ 12 ປະເທດ Anywhere Anytime

ເນັດ

5 GB

ນໍາໃຊ້ 7 ມື້

399,000 ກີບ

Dial

ເນັດ

10 GB

ນໍາໃຊ້ 15 ມື້

699,000 ກີບ

Dial

ເນັດ

Unlimited

ນໍາໃຊ້ 3 ມື້

15,000 ກີບ

Dial