ການແນະນຳ ວິທີໂທໄປຕ່າງປະເທດ (IDD)

ກົດ: ( + ) ຫລື ( 00 ) > ລະຫັດປະເທດ > ລະຫັດພື້ນທີ > ເລກໝາຍປາຍທາງ > ກົດໂທອອກ

ຕົວຢ່າງ: ໂທໄປປະເທດໄທ

00

66

2

1234567

  • 00 66 2 1234567
  • ອັດຕາຄ່າບໍລິການໂທລະສັບຕິດຕໍ່ກັບຕ່າງປະເທດ

    ຊື່ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ

    ລະຫັດປະເທດ

    ລາຄາ

    ໂຊນລາຄາ