• Easy Package
  • ແພັກເກັດ 5
  • 5,000 ກີບ/1 GB
  • 24 ຊົ່ວໂມງ
  • ແພັກເກັດ 10
  • 10,000 ກີບ/1.5 GB
  • 7 ມື້
  • ແພັກເກັດ 6
  • 50,000 ກີບ/7 GB
  • 30 ມື້
  • ແພັກເກັດ 57
  • 10,000 ກີບ/5 GB
  • 3 ມື້
  • ແພັກເກັດ 58
  • 25,000 ກີບ/7 GB
  • 7 ມື້
 • ໃຊ້ງານຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ຈຳກັດ
  • ແພັກເກັດ 11
  • 150,000 ກີບ/Non-stop 25 GB
  • 30 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
  • ແພັກເກັດ 12
  • 250,000 ກີບ/Non-stop 60 GB
  • 30 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
  • ແພັກເກັດ 13
  • 750,000 ກີບ/Non-stop 93 GB
  • 90 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
  • ແພັກເກັດ 14
  • 1,500,000 ກີບ/Non-stop 189 GB
  • 180 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
  • ແພັກເກັດ 15
  • 3,000,000 ກີບ/Non-stop 390 GB
  • 365 ມື້ / ບໍ່ສາມາດຊື້ແພັກເກັດອື່ນຕື່ມໄດ້
  • ແພັກເກັດ 21
  • 50,000 ກີບ/10 GB
  • ເພີ່ມ Data ແພັກເກັດ Non-Stop
 • ວິທີສະໝັກ
  • *131*ລະຫັດແພັກເກັດ#
  • ໂທອອກ
ອີນເຕີເນັດ.. ບໍ່ມີສາຍ Sim net/HSPA (Mobile Broadband Technology) ອິດສະຫຼະພາບເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານ.. ຈະບໍ່ມີຄຳວ່າ " ຂີດຈຳກັດ "
- ເຊື່ອມຕໍ່ອີນເຕີເນັດ ໄດ້ແບບອິດສະຫຼະ ທຸກທີ່ ທີ່ມີສັນຍານໂທລະສັບມືຖື ເຄືອຂ່າຍກວ້າງໄກ
- ຄວບຄຸມສັນຍານທຸກພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ
- ອຸປະກອນກະທັດຮັດ ພົກພາໄດ້ສະດວກດ້ວຍ USB Modem HSPA and Sim Card
- ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ ດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ.... 14.4Mbps