• ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
  • 1-4,999 ສະບັບ
  • 200 ກີບ/ຄັ້ງ
  • 3 ເດືອນ
  • 5,000-99,999 ສະບັບ
  • 150 ກີບ/ຄັ້ງ
  • 6 ເດືອນ
  • 100,000 ສະບັບ ຂຶ້ນໄປ
  • 100 ກີບ/ຄັ້ງ
  • 12 ເດືອນ
ແມ່ນການບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການນີ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຖິງມືຖືຂອງລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ໂດຍທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຕ້ອງການສົ່ງຂ້ຄວາມເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມໃດ ແລະສາມາດເລືອກຈຳນວນເບີທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍໄດ້ໂດຍກົງ ໃນລາຄາທີ່ປະຫຍັດ
1-4,999 ສະບັບ ໄລຍະການນຳໃຊ້ 3 ເດືອນ
5,000-99,999 ສະບັບ ໄລຍະການນຳໃຊ້ 6 ເດືອນ
100,000-Up ສະບັບ ໄລຍະການນຳໃຊ້ 12 ເດືອນ