• ພາຍໃນປະເທດ
  • ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ
  • 800 ກີບ/ນາທີ (Min)
  • ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
  • ໂທຂ້າມເຄືອຂ່າຍ
  • 800 ກີບ/ນາທີ (Min)
  • ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
  • ໂທ VDO Call
  • 800 ກີບ/ນາທີ (Min)
  • ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
  • ສົ່ງ SMS ໃນເຄືອຂ່າຍ
  • 100 ກີບ/ຄັ້ງ (Time)
  • ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
  • ສົ່ງ SMS ນອກເຄືອຂ່າຍ
  • 200 ກີບ/ຄັ້ງ (Time)
  • ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
 • ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
  • ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດ
  • 500 ກີບ/ຄັ້ງ (Time)
  • ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
  • ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
  • 2,000 ກີບ/ນາທີ (Min)
  • ລາຄາສະເພາະການໂທໄປປະເທດໃນ zone 1 ເທົ່ານັ້ນ -ຄິດຄ່າໂທເປັນນາທີ.
 • ເບີຕື່ມເງິນແບບລາຍເດືອນ(Pre To Post)
  • ລະຫັດ 1
  • 25,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ
  • 30 ວັນ
  • ລະຫັດ 3
  • 75,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ
  • 90 ວັນ
  • ລະຫັດ 6
  • 150,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ
  • 180 ວັນ
  • ລະຫັດ 9
  • 225,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ
  • 270 ວັນ
  • ລະຫັດ 12
  • 300,000 ລາຄາ/ກີບ/ຄັ້ງ
  • 360 ວັນ
ບໍລິການໂທລະສັບມືຖື (ແບບຕື່ມເງິນ) ໃຜ ໃຜ ກໍ່ໂທໄດ້ ພຽງຕື່ມເງິນປຸບກໍ່ໃຊ້ໄດ້ປັບ ແລະ ມີຍອດຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສູງສຸດ.
- ພຽງແຕ່ຕື່ມເງິນ ກໍ່ໃຊ້ໄດ້ທັນທີ
- ຕັດອັດຕາຄ່າໂທເປັນວິນາທີ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ວິນາທີທໍາອິດທັນທີ
- ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ 800 ກີບ/ນາທີ
- ໂທນອກເຄືອຂ່າຍ 800 ກີບ/ຕື່ມເງິນໄດ້ສູງສຸດ 2,000,000 ກີບ/ເລກຫມາຍ
- ເຄືອຂ່າຍຄຸນະພາບ ທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ


ບັດຕື່ມເງິນ (M-Phone GSM, M-Phone, Winphone GSM) ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້.
- ຂະໜາດ 5,000 ກີບ
- ຂະໜາດ 10,000 ກີບ
- ຂະໜາດ 25,000 ກີບ
- ຂະໜາດ 50,000 ກີບ
- ຂະໜາດ 100,000 ກີບ


ເບີຕື່ມເງິນແບບລາຍເດືອນ
- ທ່ານສາມາດປ່ຽນເບີຕື່ມເງິນຂອງທ່ານເປັນເບີລາຍເດືອນແບບຊົ່ວຄາວໄດ້ໃນຊ້ວງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂທຫຼາຍເປັນພິເສດເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
- ອັດຕາຄ່າໂທພາຍໃນປະເທດ 300 ກີບ/ນາທີ ; ສຳລັບການໂທ ໄປຕ່າງປະເທດ , ບໍລິການ SMS ແລະ ບໍລິການເສີມຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຄິດໄລ່ອັດຕາດຽວກັນກັບ ບໍລິການ M-Phone.
- ໃນກໍລະນີ Package ໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ຖ້າລູກຄ້າ ບໍ່ໄດ້ສະໝັກ Package ໃໝ່ ລະບົບຈະປ່ຽນອັດຕາ ຄ່າບໍລິການອັດຕະໂນມັດຈາກຄ່າໂທ pre to post ເປັນບໍລິການ prepaid.
* ວິທີສະຫມັກ Package: ກົດ *141*Code#ແລ້ວໂທອອກ. ຕົວຢ່າງ: ລູກຄ້າຕ້ອງການ Package 3 ເດືອນ ກົດ
*141*3#ໂທອອກ