• ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
  ເປັນບໍລິການສົ່ງຂ່າວສານທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ລູກຄ້າໃນການເຮັດວຽກ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນປະຈຳວັນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ


  SMS ຮັບຂໍ້ມູນພະຍາກອນອາກາດ
  - ວິທີສະຫມັກຜ່ານ SMS : ພິມ R/r ສົ່ງໄປ 1127
  - ວິທີຍົກເລິກຜ່ານ SMS : ພິມ C ສົ່ງໄປ 1127
  - ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ


  SMS ຮັບຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນ
  - ວິທີສະຫມັກຜ່ານ SMS : ພິມ R/r ສົ່ງໄປ 1167
  - ວິທີຍົກເລິກຜ່ານ SMS : ພິມ C ສົ່ງໄປ 1167
  - ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ