• Win Phone ( Fixed Line )
  • ໂທພາຍໃນປະເທດ
  • 250 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດໄລ່ເປັນວິນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ ແລ້ວ
 • ອັດຕາຄ່າໂທໄປຕ່າງປະເທດ
  • Win Phone ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
  • 2,000 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ / ລາຄາລວມ ອກຊ / ໂທໄປປະເທດໃນ zone 1 ເທົ່ານັ້ນ
 • ອັດຕາຄ່າສົ່ງ SMS
  • ສົ່ງ SMS ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ທຸກບໍລິການ
  • 100 ກີບ/ຄັ້ງ
  • ສົ່ງ SMS ໄປນອກເຄືອຂ່າຍ
  • 200 ກີບ/ຄັ້ງ
  • ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ
  • 500 ກີບ/ຄັ້ງ
ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ (ແບບຕື່ມເງິນ)
- ໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການຕິດຕັ້ງ
- ໂທອັດຕາດຽວທົ່ວປະເທດ ທຸກເລກຫມາຍ ທຸກເຄືອຂ່າຍ
- ຕັດເງິນເປັນວິນາທີ
- ໂທໄປຕ່າງປະເທດ ເລີ່​ມຕົ້ນ ນາທີລະ 2,000 ກີບ
- ເຄື່ອນຍ້າຍຫນ່ວຍໄດ້ສະດວກສະບາຍ
- ເຄືອຂ່າຍຄຸນະພາບ ທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ