• ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ
  • ຄ່າເຊົ່າປະຈໍາເດືອນ
  • 25,000 ກີບ/ເດືອນ
 • ພາຍໃນປະເທດ
  • ໂທພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ
  • 300 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
  • ໂທຂ້າມເຄືອຂ່າຍ
  • 300 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
  • ໂທ VDO Call
  • 300 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດຄ່າໂທເປັນວິນາທີ / ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
  • ສົ່ງ SMS ໃນເຄືອຂ່າຍ
  • 100 ກີບ/ຄັ້ງ
  • ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
  • ສົ່ງ SMS ນອກເຄືອຂ່າຍ
  • 200 ກີບ/ຄັ້ງ
  • ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
  • ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດ
  • 500 ກີບ/ຄັ້ງ
  • ລາຄາຍັງບໍ່ລວມ ອກຊ 10%
 • ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
  • ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
  • 2,000 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດຄ່າໂທເປັນນາທີ
 • ອັດຕາຄ່າຈົດທະບຽນໃຊ້ບໍລິການ
  • ຄ່າຈົດທະບຽນເບີໃໝ່ - ທົ່ວໄປ
  • 10,000 ກີບ
  • ປ່ຽນປະເພດບໍລິການຈາກຕື່ມເງີນມາເປັນລາຍເດືອນ
  • ຍົກເວັ້ນ
 • ຄ່າປ່ຽນ Sim Card
  • ຄ່າປ່ຽນ Sim ໃໝ່
  • 10,000 ກີບ
 • ຄ່າເປີດນໍາໃຊ້ IR
  • ຄ່າເປີດນໍາໃຊ້ IR
  • ຍົກເວັ້ນ
ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືແບບລາຍເດືອນ ໃນລະບົບ GSM 900/1800 MHz
- ໃຫ້ບໍລິການແບບໃຊ້ກ່ອນຈ່າຍຕາມຫລັງ (Post Paid)
- ອັດຕາຄ່າໂທພາຍໃນປະເທດ ລາຄາດຽວ 300 ກີບ/ນາທີ
- ໂທໄປຕ່າງປະເທດ ເລີ່ມຕົ້ນ ນາທີລະ 2,000 ກີບ (ປະເທດ ໂຊນ A)
- ເຄືອຂ່າຍຄຸນນະພາບ ທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ
- ຄ່າເຊົ່າລາຍເດືອນພຽງ 25,000 ກີບ/ເດືອນ
- ປ່ຽນບໍລິການຈາກແບບຕື່ມເງີນ ເປັນແບບລາຍເດືອນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເບີເກົ່າ


ການຈົດທະບຽນນໍາໃຊ້ ເອັມໂຟນ ຈີເອັສເອັມ
- ເບີໂທລະສັບມືຖື ລາວຈີເອັສເອັມ ຕ້ອງໄດ້ທໍາການຈົດທະບຽນນໍາໃຊ້ກ່ອນ ຈື່ງຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້
- ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນນໍາໃຊ້ໄດ້ທີ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ.