• ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 1 ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 512Kbps
  • 150,000 ກີບ
  • ຄວາມໄວ 1Mbps
  • 240,000 ກີບ
  • ຄວາມໄວ 2Mbps
  • 380,000 ກີບ
 • ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 3 ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 512Kbps
  • 420,000 ກີບ
  • ຄວາມໄວ 1Mbps
  • 690,000 ກີບ
  • ຄວາມໄວ 2Mbps
  • 1,080,000 ກີບ
 • ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 6 ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 512Kbps
  • 780,000 ກີບ
  • ຄວາມໄວ 1Mbps
  • 1,320,000 ກີບ
  • ຄວາມໄວ 2Mbps
  • 2,040,000 ກີບ
 • ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕໍ່ 12 ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 512Kbps
  • 1,440,000 ກີບ
  • ຄວາມໄວ 1Mbps
  • 2,400,000 ກີບ
  • ຄວາມໄວ 2Mbps
  • 3,840,000 ກີບ
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ແມ່ນອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຜ່ານລະບົບ ສາຍໂທລະສັບ, ຊີ່ງມີຄຸນລັກສະນະພິເສດຄື:
- ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃນເວລາດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີສັນຍານລົບກວນກັນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ
- ລູກຄ້າສາມາດເລືອກ ຄວາມໄວຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ໄດ້ຕາມຄວາມເຫມາະສົມຂອງຕົນເອງ ໄດ້ເຊ່ັ່ນ: 512/256kbps, 1 Mbps, 2 Mbps.


ເອກະສານໃນການສະໝັກ
- ລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ ສາມາດ Download ໃບ​ສະໝັກ (Application Form) ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ໃຫ້ບໍລິການ​ກ່ອນສະໝັກ. ຖ້າ​ທ່ານ​ເຫັນ​ວ່າ​ ສາມາດ​ສະໝັກ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້ ລາວ​ ໂທລະ​ຄົມ ​ຍິນດີ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​ໃຫ້ບໍລິການ. ລາຍ​ລະອຽດ​ຂອງ​ອັດຕາ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ແມ່ນ ​ສາມາດ​ອ່ານ​ໄດ້​ທີ່​ໃບ Preregistration Form.


ເອກະສານ​ເພີ່ມມີດັ່ງນີ້:
1. ສະໝັກໃນນາມສ່ວນບຸກຄົນ (ຄົນລາວ): ສຳເນົາ ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ສຳເນົາ ບັດປະຊາຊົນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
2. ສະໝັກໃນນາມບໍລິສັດ: ສຳເນົາ ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສຳເນົາ ໃບເສຍອາກອນ, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ໃບສະເໜີ.
3. ສະໝັກໃນນາມ ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ: ໃບຄຳຮ້ອງ.
4. ສະໝັກໃນນາມຄົນຕ່າງປະເທດ: ສຳເນົາ Passport, ເຊັນຢັ້ງຢືນໃບຄ້ຳປະກັນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ.