• ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ
  ບໍລິການທີ່ສ້າງຄວາມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດການຕິດຕໍ່ ກໍລະນີໂທມືຖືອອກນອກເຂດທີ່ມີສັນຍານ ຫລື ປິດເຄື່ອງ ຈະມີຂໍ້ຄວາມແຈ້ງທັນທີວ່າມີເບີໃດແດ່ໂທເຂົ້າ ທັນທີທີ່ທ່ານເປີດເຄື່ອງ ຫລື ໂທລະສັບຢູ່ໃນເຂດມີສັນຍານ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ຫລື ຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ


  ວິທີສະຫມັກ
  - ຜ່ານ SMS: ພິມ 1 ສົ່ງໄປ 5005
  - ຜ່ານ USSD: ກົດ *5005*1# ໂທອອກ
  - ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ


  ວິທີຍົກເລິກ
  - ຜ່ານ SMS: ພິມ 0 ສົ່ງໄປ 5005
  - ຜ່ານ USSD: ກົດ *5005*0# ໂທອອກ
  - ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ