ຍັງບໍ່ມີ Promotion
ບໍລິການ TOURIST SIM ເປັນບໍລິການ ທີອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານຫາກັນໄດ້ຢ່າງອົບອຸ່ນໃຈ ທ່ານຈະບໍ່ຂາດການຕິດຕໍ່ສື່ສານທຸກເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນ.

ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງ ແພັກເກັດໃຫ້ ທ່ານໄດ້ເລືອກນໍາໃຊ້
- ແພັກເກັດ 10 / 100,000 ກີບ / 25GB/10ມື້/ ໂທພາຍໃນ 25 ນາທີ / ໂທຕ່າງເທດ 10,000 ກີບ
- ແພັກເກັດ 20 / 200,000 ກີບ / 55GB/20ມື້/ ໂທພາຍໃນ 55 ນາທີ / ໂທຕ່າງເທດ 20,000 ກີບ
- ແພັກເກັດ 30 / 300,000 ກີບ / 85GB/30ມື້/ ໂທພາຍໃນ 85 ນາທີ / ໂທຕ່າງເທດ 30,000 ກີບ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0