ການແນະນຳ ວິທີໂທໄປຕ່າງປະເທດ (IDD)
- ກົດ: ( + ) ຫລື ( 00 ) > ລະຫັດປະເທດ > ລະຫັດພື້ນທີ > ເລກໝາຍປາຍທາງ > ກົດໂທອອກ
- ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງອັດຕາໂທວ່າປະເທດໃດຕົກຢູ່ໃນເຂດໃດ
- ເຂດ 1: ອັດຕາຄ່າໂທ 2.000 ກີບ/ນາທີ
- ເຂດ 2: ອັດຕາຄ່າໂທ 5.000 ກີບ/ນາທີ
- ເຂດ 3: ອັດຕາຄ່າໂທ 20.000 ກີບ/ນາທີ
- ເຂດ 4: ອັດຕາຄ່າໂທ 50.000 ກີບ/ນາທີ
- ເຂດ 5: ອັດຕາຄ່າໂທ 80.000 ກີບ/ນາທີ
- ເຂດ 6: ອັດຕາຄ່າໂທ 130.000 ກີບ/ນາທີ

Name/ຊື່ ID/ລະຫັດ Price/ລາຄາ Call Zone
ALASKA ( ALS ) 1907 2,000 KIP/Minut 1
AMERICAN SAMOA ( AMS ) 1684 2,000 KIP/Minut 1
ANGOLA ( AGL ) 244 2,000 KIP/Minut 1
ARGENTINA ( ARG ) 54 2,000 KIP/Minut 1
AUSTRALIA ( AUS ) 61 2,000 KIP/Minut 1
BANGLADESH ( BGD ) 880 2,000 KIP/Minut 1
BERMUDA ( BER ) 1441 2,000 KIP/Minut 1
BHUTAN ( BTN ) 975 2,000 KIP/Minut 1
BRUNEI ( BRU ) 673 2,000 KIP/Minut 1
CANADA ( CAN ) 1 2,000 KIP/Minut 1
CAMBODIA ( CBD ) 855 2,000 KIP/Minut 1
CHRISTMAS IS ( ) 6189164 2,000 KIP/Minut 1
COCOS IS ( ) 6189162 2,000 KIP/Minut 1
COLOMBIA ( CLM ) 57 2,000 KIP/Minut 1
COSTA RICA ( CTR ) 506 2,000 KIP/Minut 1
CZECH REP ( CZE ) 420 2,000 KIP/Minut 1
DOMINICAN ( DMA ) 1809 2,000 KIP/Minut 1
FRANCE ( FRA ) 33 2,000 KIP/Minut 1
FRENCH GUYANA ( GUF ) 594 2,000 KIP/Minut 1
FRROE ISLAND ( FAR ) 298 2,000 KIP/Minut 1
GREECE ( GRC ) 30 2,000 KIP/Minut 1
GUADELOUPE ( ) 590 2,000 KIP/Minut 1
GUAM ( GUM ) 1671 2,000 KIP/Minut 1
GUATEMALA ( GTM ) 502 2,000 KIP/Minut 1
HAWAII ( HWA ) 1808 2,000 KIP/Minut 1
HONGKONG ( HKG ) 852 2,000 KIP/Minut 1
HUNGARY ( HNG ) 36 2,000 KIP/Minut 1
ICELAND ( ISL ) 354 2,000 KIP/Minut 1
INDIA ( IND ) 91 2,000 KIP/Minut 1
INDONESIA ( INS ) 62 2,000 KIP/Minut 1
IRELAND ( IRL ) 353 2,000 KIP/Minut 1
ISRAEL ( ISR ) 972 2,000 KIP/Minut 1
JAPAN ( JAP ) 81 2,000 KIP/Minut 1
KUWAIT ( KWT ) 965 2,000 KIP/Minut 1
MACAU ( MAC ) 853 2,000 KIP/Minut 1
MALAYSIA ( MLA ) 60 2,000 KIP/Minut 1
MARIANA ISLANDS ( NTM ) 1670 2,000 KIP/Minut 1
MARTINIQUE ( MRT ) 596 2,000 KIP/Minut 1
MAYOTT ( ) 262269 2,000 KIP/Minut 1
MEXICO ( MEX ) 52 2,000 KIP/Minut 1
MONGOLIA ( MNG ) 976 2,000 KIP/Minut 1
MOROCCO ( MRC ) 212 2,000 KIP/Minut 1
MOZAMBIQUE ( MOZ ) 258 2,000 KIP/Minut 1
NAMIBIA ( NMB ) 264 2,000 KIP/Minut 1
NEPAL ( NPL ) 977 2,000 KIP/Minut 1
NEW ZEALAND ( NZL ) 64 2,000 KIP/Minut 1
NIGERIA ( NIG ) 234 2,000 KIP/Minut 1
NORWAY ( NOR ) 47 2,000 KIP/Minut 1
PAKISTAN ( PAK ) 92 2,000 KIP/Minut 1
PANAMA ( PNR ) 507 2,000 KIP/Minut 1
PARAGUAY ( PRG ) 595 2,000 KIP/Minut 1
PHILIPPINES ( PHL ) 63 2,000 KIP/Minut 1
PUERTO RICO ( PTR ) 1787 2,000 KIP/Minut 1
REUNION ( REU ) 262 2,000 KIP/Minut 1
ROMANIA ( ROU ) 40 2,000 KIP/Minut 1
RUSSIA ( RUS ) 7 2,000 KIP/Minut 1
SAUDI ARABIA ( ARS ) 966 2,000 KIP/Minut 1
SINGAPORE ( SNG ) 65 2,000 KIP/Minut 1
SLOVAKIA REP ( SVK ) 421 2,000 KIP/Minut 1
SOUTH KOREA ( KOR ) 82 2,000 KIP/Minut 1
SWEDEN ( S ) 46 2,000 KIP/Minut 1
TAIWAN ( TWN ) 886 2,000 KIP/Minut 1
THAILAND ( THA ) 66 2,000 KIP/Minut 1
TURKEY ( TUR ) 90 2,000 KIP/Minut 1
UGANDA ( UGA ) 256 2,000 KIP/Minut 1
URUGUAY ( URG ) 598 2,000 KIP/Minut 1
US VIRGIN ( ) 1340 2,000 KIP/Minut 1
USA ( USA ) 1 2,000 KIP/Minut 1
UZBEKISTAN ( UZB ) 998 2,000 KIP/Minut 1
VENEZUELA ( VEN ) 58 2,000 KIP/Minut 1
VIETNAM ( VTN ) 84 2,000 KIP/Minut 1
ABKHAZIA ( ABK ) 7870 5,000 KIP/Minut 2
AFGHANISTAN ( AFG ) 93 5,000 KIP/Minut 2
ALBANIA ( ALB ) 355 5,000 KIP/Minut 2
ANDORRA ( AND ) 376 5,000 KIP/Minut 2
ANTIGUA AND BARBUDA ( ATG ) 1268 5,000 KIP/Minut 2
ARMENIA ( ARM ) 374 5,000 KIP/Minut 2
ARUBA ( ABW ) 297 5,000 KIP/Minut 2
AUSTRIA ( AUT ) 43 5,000 KIP/Minut 2
BAHAMAS ( BAH ) 1242 5,000 KIP/Minut 2
BAHRAIN ( BHR ) 973 5,000 KIP/Minut 2
BARBADOS ( BRB ) 1246 5,000 KIP/Minut 2
BELGIUM ( BEL ) 32 5,000 KIP/Minut 2
BELIZE ( BLZ ) 501 5,000 KIP/Minut 2
BOLIVIA ( BOL ) 591 5,000 KIP/Minut 2
BOSNIA & HERZ ( BIH ) 387 5,000 KIP/Minut 2
BOTSWANA ( BOT ) 267 5,000 KIP/Minut 2
BRAZIL ( BAR ) 55 5,000 KIP/Minut 2
BRITISH VIRGIN ISLANDS ( BVI ) 1284 5,000 KIP/Minut 2
BULGARIA ( BUL ) 359 5,000 KIP/Minut 2
CAPE VERDE ( CPV ) 238 5,000 KIP/Minut 2
CAYMAN (ISLAND) ( CYM ) 1345 5,000 KIP/Minut 2
CHINA ( CHN ) 86 5,000 KIP/Minut 2
CYPRUS ( CYP ) 357 5,000 KIP/Minut 2
DENMARK ( DNK ) 45 5,000 KIP/Minut 2
ECUADOR ( EQA ) 293 5,000 KIP/Minut 2
EGYPT ( EGY ) 20 5,000 KIP/Minut 2
EL SALVADOR ( SLV ) 503 5,000 KIP/Minut 2
ELSACOM (USA) ( ESC ) 39310 5,000 KIP/Minut 2
ERITREA ( ERI ) 291 5,000 KIP/Minut 2
ESTONIA ( EST ) 372 5,000 KIP/Minut 2
FIJI ( FJI ) 679 5,000 KIP/Minut 2
FRENCH POLYNESIA ( OCE ) 689 5,000 KIP/Minut 2
GEORGIA ( GEG ) 995 5,000 KIP/Minut 2
GERMANY ( GER ) 49 5,000 KIP/Minut 2
GHANA ( GHA ) 233 5,000 KIP/Minut 2
GIBRALTAR ( GIB ) 350 5,000 KIP/Minut 2
GUYANA ( GUY ) 592 5,000 KIP/Minut 2
HAITI ( HTI ) 509 5,000 KIP/Minut 2
HONDURAS ( HND ) 504 5,000 KIP/Minut 2
IRAN ( IRN ) 98 5,000 KIP/Minut 2
IRAQ ( IRQ ) 964 5,000 KIP/Minut 2
JAMAICA ( JMC ) 1876 5,000 KIP/Minut 2
JORDAN ( JOR ) 962 5,000 KIP/Minut 2
KAZAKHSTAN ( KAZ ) 7700;7701 5,000 KIP/Minut 2
KENYA ( KEN ) 254 5,000 KIP/Minut 2
LIBYA ( LBY ) 218 5,000 KIP/Minut 2
LUXEMBOURG ( LUX ) 352 5,000 KIP/Minut 2
MACEDONIA ( MKD ) 389 5,000 KIP/Minut 2
MALI ( MIL ) 223 5,000 KIP/Minut 2
MALTA ( MLT ) 356 5,000 KIP/Minut 2
MARSHALL ISLAND ( MHL ) 692 5,000 KIP/Minut 2
MAURITIUS ( MAU ) 230 5,000 KIP/Minut 2
MONACO ( MCO ) 377 5,000 KIP/Minut 2
MONTENEGRO ( MNT ) 382 5,000 KIP/Minut 2
MYANMAR ( BRM ) 95 5,000 KIP/Minut 2
NETHERLANDS ( HOL ) 31 5,000 KIP/Minut 2
NEW CALEDONIA ( NCL ) 687 5,000 KIP/Minut 2
OMAN ( OMA ) 968 5,000 KIP/Minut 2
PALESTINE ( PLT ) 970 5,000 KIP/Minut 2
PERU ( PRU ) 51 5,000 KIP/Minut 2
QATAR ( QAT ) 974 5,000 KIP/Minut 2
SAINT KITTS ( SCN ) 1869 5,000 KIP/Minut 2
SAINT LUCIA ( LCA ) 1758 5,000 KIP/Minut 2
SAINT VINCENT ( VCT ) 1784 5,000 KIP/Minut 2
SERBIA ( SRB ) 381 5,000 KIP/Minut 2
SINT MAARTEN ( ) 1721 5,000 KIP/Minut 2
SLOVENIA ( SVN ) 386 5,000 KIP/Minut 2
SRI LANKIA ( CLN ) 94 5,000 KIP/Minut 2
SUDAN ( SDN ) 249 5,000 KIP/Minut 2
SURINAM ( SUR ) 597 5,000 KIP/Minut 2
SWAZILAND ( SWZ ) 268 5,000 KIP/Minut 2
SYRIA ( SYR ) 963 5,000 KIP/Minut 2
TAJIKISTAN ( TJK ) 992 5,000 KIP/Minut 2
TRINIDAD & TOBAGO ( TRD ) 1868 5,000 KIP/Minut 2
TURKMENISTAN ( TKM ) 993 5,000 KIP/Minut 2
TURKS & CAICOS ISLANDS ( TCA ) 1649 5,000 KIP/Minut 2
UKRAINE ( UKR ) 380 5,000 KIP/Minut 2
UNITED ARAB EMIRATES ( UAE ) 971 5,000 KIP/Minut 2
YEMEN ( YEM ) 967 5,000 KIP/Minut 2
ALGERIA ( ALG ) 213 20,000 KIP/Minut 3
ANGUILLA ( AIA ) 1264 20,000 KIP/Minut 3
AZERBAIJAN ( AZE ) 994 20,000 KIP/Minut 3
BELARUS ( BLR ) 375 20,000 KIP/Minut 3
BENIN ( BEN ) 229 20,000 KIP/Minut 3
BURKINA FASO ( BFA ) 226 20,000 KIP/Minut 3
BURUNDI ( BDI ) 257 20,000 KIP/Minut 3
CAMEROON ( CME ) 237 20,000 KIP/Minut 3
CENTRAL AFRICA REP ( CAF ) 236 20,000 KIP/Minut 3
CHAD ( TCD ) 235 20,000 KIP/Minut 3
CHILE ( CHL ) 56 20,000 KIP/Minut 3
COMOROS ( COM ) 269 20,000 KIP/Minut 3
CONGO ( COG ) 243 20,000 KIP/Minut 3
COOKS ISLANS ( CKH ) 682 20,000 KIP/Minut 3
CROATIA ( HRV ) 385 20,000 KIP/Minut 3
CUBA ( CUB ) 53 20,000 KIP/Minut 3
DJIBOUTI ( DJI ) 253 20,000 KIP/Minut 3
EAST TIMOR ( TLS ) 670 20,000 KIP/Minut 3
EQUATORIAL GUINEA ( GNE ) 240 20,000 KIP/Minut 3
FINLAND ( FNL ) 358 20,000 KIP/Minut 3
GABON ( GAB ) 241 20,000 KIP/Minut 3
GAMBIA ( GMB ) 220 20,000 KIP/Minut 3
GREENLAND ( GRL ) 299 20,000 KIP/Minut 3
GRENADA ( GRD ) 1473 20,000 KIP/Minut 3
GUANTANAMO CUBA ( GTM ) 5399 20,000 KIP/Minut 3
GUINEA ( ) 224 20,000 KIP/Minut 3
GUINEA BISSAU ( GNB ) 245 20,000 KIP/Minut 3
ITALY ( ITA ) 39 20,000 KIP/Minut 3
IVORY COAST ( CTI ) 225 20,000 KIP/Minut 3
KOSOVO ( ) 383 20,000 KIP/Minut 3
KYRGYZSTAN ( KGZ ) 996 20,000 KIP/Minut 3
LATVIA ( LVA ) 371 20,000 KIP/Minut 3
LESOTHO ( LSO ) 266 20,000 KIP/Minut 3
LIBERIA ( LBR ) 231 20,000 KIP/Minut 3
LIECHTENSTEIN ( LIE ) 423 20,000 KIP/Minut 3
LITHUANIA ( LTU ) 370 20,000 KIP/Minut 3
MADAGASCAR ( MDG ) 261 20,000 KIP/Minut 3
MALAWI ( MWI ) 265 20,000 KIP/Minut 3
MALDIVES ( MLD ) 960 20,000 KIP/Minut 3
MAURITANIA ( MTN ) 222 20,000 KIP/Minut 3
MICRONESIA ( FSM ) 691 20,000 KIP/Minut 3
MOLDOVA ( MDA ) 373 20,000 KIP/Minut 3
MONTSERRAT ( MSR ) 1664 20,000 KIP/Minut 3
NICARAGUA ( NCG ) 505 20,000 KIP/Minut 3
NIGER ( NGR ) 227 20,000 KIP/Minut 3
PALAU ( PLW ) 680 20,000 KIP/Minut 3
PAPUA NEW GUINEA ( PNG ) 675 20,000 KIP/Minut 3
POLAND ( POL ) 48 20,000 KIP/Minut 3
PORTUGAL ( POR ) 351 20,000 KIP/Minut 3
RWANDA ( RRW ) 250 20,000 KIP/Minut 3
SAINT PIERRE & MIQUEL ( SPM ) 508 20,000 KIP/Minut 3
SAN MARINO ( SMR ) 378 20,000 KIP/Minut 3
SENEGAL ( SEN ) 221 20,000 KIP/Minut 3
SEYCHELLES ( SEY ) 248 20,000 KIP/Minut 3
SIERRA LEONE ( SRL ) 232 20,000 KIP/Minut 3
SOMALIA ( SOM ) 252 20,000 KIP/Minut 3
SOUTH AFRICA ( AFS ) 27 20,000 KIP/Minut 3
SPAIN ( E ) 34 20,000 KIP/Minut 3
SWITZERLAND ( SUI ) 41 20,000 KIP/Minut 3
TANZANIA ( TZA ) 255 20,000 KIP/Minut 3
TOGO ( TGO ) 228 20,000 KIP/Minut 3
TONGA ( TON ) 676 20,000 KIP/Minut 3
TUNISIA ( TUN ) 216 20,000 KIP/Minut 3
WALLIS AND FUTUNA ( WAL ) 681 20,000 KIP/Minut 3
ZAMBIA ( ZMA ) 260 20,000 KIP/Minut 3
ASCENSION ( ASC ) 247 50,000 KIP/Minut 4
DIEGO GARCIA ( DGA ) 246 50,000 KIP/Minut 4
FALKLAND ISLANDS ( FLK ) 500 50,000 KIP/Minut 4
LEBANON ( LBN ) 961 50,000 KIP/Minut 4
NAURU ( NTU ) 674 50,000 KIP/Minut 4
NIUE ( NIU ) 683 50,000 KIP/Minut 4
NORFOLK ISLAND ( NFK ) 6723 50,000 KIP/Minut 4
ONAIR ( OA ) 88298 50,000 KIP/Minut 4
SAINT HELENA ( STN ) 290 50,000 KIP/Minut 4
SOLOMON ISLANDS ( SLM ) 677 50,000 KIP/Minut 4
TELENOR CONNEXION ( ) 883120 50,000 KIP/Minut 4
THURAYA ( ) 88216 50,000 KIP/Minut 4
TOKELAU ( TKL ) 690 50,000 KIP/Minut 4
TUVALU ( YUV ) 688 50,000 KIP/Minut 4
UK ( G ) 44 50,000 KIP/Minut 4
VANUATU ( VUT ) 678 50,000 KIP/Minut 4
WESTERN SAMOA ( WSM ) 685 50,000 KIP/Minut 4
ZIMBABWE ( ZWE ) 263 50,000 KIP/Minut 4
ELLIPSO SATELLITE SYSTEM ( ESS ) 8812 80,000 KIP/Minut 5
ETHIOPIA ( ETH ) 251 80,000 KIP/Minut 5
INTERNATIONAL NETWORK ORATION ( ITN ) 88233 80,000 KIP/Minut 5
KIRIBATI ( KI ) 686 80,000 KIP/Minut 5
INMARSAT-AERO-SS ( IMS ) 8705 130,000 KIP/Minut 6
IRIDIUM P SATELLITE ( IRD ) 8816-7 130,000 KIP/Minut 6
NORTH KOREA ( KRE ) 850 130,000 KIP/Minut 6

Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0