Promotion
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
1-4,999 ສະບັບ 200 ກີບ/ຄັ້ງ 3 ເດືອນ
5,000-99,999 ສະບັບ 150 ກີບ/ຄັ້ງ 6 ເດືອນ
100,000 ສະບັບ ຂຶ້ນໄປ 100 ກີບ/ຄັ້ງ 12 ເດືອນ
ແມ່ນການບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການນີ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຖິງມືຖືຂອງລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ໂດຍທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຕ້ອງການສົ່ງຂ້ຄວາມເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມໃດ ແລະສາມາດເລືອກຈຳນວນເບີທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍໄດ້ໂດຍກົງ ໃນລາຄາທີ່ປະຫຍັດ
- 1-4,999 ສະບັບ ໄລຍະການນຳໃຊ້ 3 ເດືອນ
- 5,000-99,999 ສະບັບ ໄລຍະການນຳໃຊ້ 6 ເດືອນ
- 100,000-Up ສະບັບ ໄລຍະການນຳໃຊ້ 12 ເດືອນ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0