Promotion
ອ່ານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ (VTT News)
ຄ່າບໍລິການ 15,000 ກີບ/ເດືອນ ພິມ R/r ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1135
ອ່ານຂ່າວຂອງສຳນັກງານຂ່າວຕ່າງປະເທດ (KPL News)
ຄ່າບໍລິການ 10,000 ກີບ/ເດືອນ ພິມ R/r ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1131
ດ້ວຍບໍລິການນີ້ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານຂ່າວສຳຄັນຈາກຫນັງສືພິມ ຜ່ານມືຖືຂອງທ່ານ ໂດຍທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາເປີດອ່ານຂ່າວຈາກຫນ້າຫນັງສືພິມ ເພາະຂ່າວທີ່ສຳຄັນ ຈະສົ່ງເຂົ້າມືຖືຂອງທ່ານໂດຍກົງຕະຫລອດວັນ ສະນັ້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງ ຢູ່ໃສ ທ່ານກໍ່ບໍ່ພາດຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນຢ່າງແນ່ນອນ

ອ່ານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ (VTT News)
- ວິທີສະໝັກຜ່ານ SMS : ພິມ R/r ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1135
- ວິທີສະໝັກຜ່ານ USSD : ກົດ *1135*1# ແລ້ວໂທອອກ
- ວິທີຍົກເລີກຜ່ານ SMS : ພິມ C/c ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1135
- ວິທີຍົກເລີກຜ່ານ USSD : ກົດ *1135*2# ແລ້ວໂທອອກ
- ຄ່າບໍລິການ : 15,000 ກີບ/ເດືອນ ( ຕັດເປັນມື້ ມື້ລະ 500 ກີບ )

ອ່ານຂ່າວຂອງສຳນັກງານຂ່າວຕ່າງປະເທດ (KPL News)
- ວິທີສະໝັກ : ພິມ R/r ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1131
- ວິທີຍົກເລີກ : ພິມ C/c ສົ່ງໄປທີ່ເບີ 1131
- ຄ່າບໍລິການ : 10,000 ກີບ/ເດືອນ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0