ອາການຫຼັງຈາກປິ່ນປົວດີ ຈາກຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ຫຼື “ Long COVID

ການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ 19 ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດີແລ້ວ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄືເຈັບຢູ່? ຫຼາຍຄົນມີຂໍ້ສົງໄສ ເນື່ອງຈາກຄົນ ເຈັບ ບາງຄົນ ປິ່ນປົວດີຍັງມີອາການຢູ່ ເຊິ່ງມັກພົບຫລາຍໃນຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນຕຸ້ຍ ຫຼື ນ້ໍາຫນັກເກີນ, ຄົນທີ່ມີພະຍາດ ປະຈໍາຕົວ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ມີອາການ ຕັ້ງແຕ່ 1 ເດືອນ ຫຼື ຫລາຍກວ່າ 4-6 ອາທິດ ເປັນອາການທີ່ເອີ້ນວ່າ: ອາການທີ່ຍັງ ເຫຼືອຫລັງການປິ່ນປົວດີ ຈາກຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ 19 ຫຼື “Long COVID”

• “Long COVID” ແມ່ນຫຍັງ ?

Long COVID ຫຼື ອາການທີ່ຍັງເຫຼືອຫລັງການປິ່ນປົວດີ ຈາກຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ 19 ໃນໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກ ໃນຄະນະທີ່ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ 19 ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາມີການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ຫລື Antibody ບາງຢ່າງຂື້ນມາ ແລະ ໄປຜູກມັດກັບຈຸລັງ ໂປຣຕີນ ຂອງອະໄວຍະວະບາງສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ໄປທໍາລາຍອະໄວຍະວະສ່ວນຕ່າງໆ, ອາການ Long COVID ເປັນອາການ ທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະຄົງທີ່ ມັນອາດຈະຄືກັນ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແຕ່ລະຄົມຜົນ ກະທົບຂອງ Long COVID ສາມາດເກີດຂື້ນ ໄດ້ທົ່ວຮ່າງກາຍ ຕັ້ງແຕ່ລະບົບ ຫາຍໃຈ, ລະບົບປະສາດ, ລະບົບຍ່ອຍ ອາຫານ, ຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ ປິ່ນປົວດີບາງຄົນຍັງ ບໍ່ສາມາດກັບໄປໃຊ້ຊີວິດໄດ້ ແບບເກົ່າ ເຊິ່ງມີ ໂອກາດເກີດຂື້ນໄດ້ 30-50% ຈາກນ້ໍານວນຜູ້ ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ທີ່ປິ່ນປົວດີ.

• ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະປະສົບກັບອາການ Long COVID

- ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນຕຸ້ຍ ຫຼື ນ້ໍາຫນັກເກີນ, ຄົນທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ

- ຄົນທີ່ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່າ

- ຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ມີອາການຮຸນແຮງ ກຸ່ມນີ້ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດ Long COVID ໄດ້ຫລາຍກວ່າກຸ່ມ ທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ມີອາການ.

• ແຕ່ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ຫລື ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການຕິດເຊື້ອ ແບບບໍ່ສະແດງອາການ ກໍ່ສາມາດ ມີໂອກາດເກີດ ອາການ Long COVID ໄດ້ຄືກັນ ແຕ່ຈະບໍ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນ.

• ອາການ Long COVID ສົ່ງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ ສຸຂະພາບທີ່ ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້ມີຫຍັງແນ່ ?

- ເຈັບຫົວ, ວິນຫົວ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ຄວາມຊົງຈໍາສັ້ນ

- ແສບຕາ,ຄັນຕາ, ນ້ໍາຕາໄຫຼ - ດັງບໍ່ໄດ້ຮັບກີ່ນຄືເກົ່າ

- ລົດຊາດຂອງອາຫານມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ພົບເຫັນມີອາການມຶນຊາໃນລີ້ນໃນບາງກໍລະນີ

- ໄອ, ຫາຍໃຈບໍ່ເຕັມທີ, ມັກອ່ອນເພຍ, ເມືອຍໄວ, ມັກຖອກທ້ອງ ອາຫານຍ່ອຍຍາກ

• ອາການທີພົບຫລາຍທີ່ສຸດໃນ Long COVID

- ເມືອຍ, ຫາຍໃຈໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ, ປວດກ້າມຊີ້ນ

- ໄອ, ເຈັບຫົວ, ເຈັບຕາມຂໍກະດູກ, ເຈັບຫນ້າເອກ

- ການຮັບຮູ້ກີນ, ການຮັບລົດຊາດປ່ຽນໄປ, ອາການຖອກທ້ອງ

img

View: 14503 | 10/1/2021 2:21:02 PM | Covid-19

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0