ຫຼິ້ນເນັດດາຕ້າບໍ່ຈຳກັດ ກັບ ເເພັກເກັດ Non Stop


💧🔫 ດາຕ້າ 15GB ພຽງ 35,000ກີບ -> ລະຫັດ 566

💧🔫 ດາຕ້າ 35GB ພຽງ 65,000ກີບ -> ລະຫັດ 565

💧🔫 ດາຕ້າ 55GB ພຽງ 100,000ກີບ -> ລະຫັດ 567

💧🔫 ດາຕ້າ 150GB ພຽງ 200,000 ກີບ -> ລະຫັດ 569

🤳🏻 ວິທີສະໝັກ:

📲 ເບີຕື່ມເງິນ ກົດ * 118 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

📲 ເບີເນັດຊີມ ກົດ * 131 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

📞 Contact Center: 101


ກະລຸນາເລືອກ Package ທີ່ຕ້ອງການ.

🔴ເບີຕື່ມເງິນ 15GB/35,000ກີບ

🔴ເບີຕື່ມເງິນ 35GB/65,000ກີບ

🔴ເບີຕື່ມເງິນ 55GB/100,000ກີບ

🔴ເບີຕື່ມເງິນ 150GB/200,000 ກີບ

ເບີເນັດຊີມ (566) 15GB/35,000ກີບ

ເບີເນັດຊີມ (565) 35GB/65,000ກີບ

ເບີເນັດຊີມ (567) 55GB/100,000ກີບ

ເບີເນັດຊີມ (569) 150GB/200,000 ກີບ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0