• ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
  • ແພັກເກັດ 1
  • 5,000 ກີບ/5ຊົ່ວໂມງ
  • ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
  • ແພັກເກັດ 2
  • 10,000 ກີບ/10ຊົ່ວໂມງ
  • ພາຍໃນ 7 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
  • ແພັກເກັດ 3
  • 25,000 ກີບ/30ຊົ່ວໂມງ
  • ພາຍໃນ 30 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
  • ແພັກເກັດ 4
  • 50,000 ກີບ/70ຊົ່ວໂມງ
  • ພາຍໃນ 30 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ