• Win Phone ( Fixed Line )
  • ຈາກ Win Phone ໂທຫາເບີເຄືອຂ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ທຸກບໍລິການ
  • 250 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ
  • ຈາກ Win Phone ໂທຫາເບີເຄືອຂ່າຍອື່ນ ທຸກບໍລິການ
  • 250 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ
 • ໂທຈາກ ບໍລິການອື່ນ ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຫາ Win Phone
  • ໂທຈາກ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ( PSTN ) ຫາ Win Phone
  • 250 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ
  • ໂທຈາກ ໂທລະສັບມືຖື GSM ຫາ Win Phone
  • 300 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ
  • ໂທຈາກ ໂທລະສັບມືຖື M Phone ຫາ Win Phone
  • 800 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ
 • ອັດຕາຄ່າໂທໄປຕ່າງປະເທດ
  • Win Phone ໂທໄປຕ່າງປະເທດດ້ວຍ ລະຫັດ 00 , + (ຕາມດ້ວຍລະຫັດປະເທດ ແລະ ເບີໂທລະສັບ) ( International Call )
  • 2,000 ກີບ/ນາທີ
  • ຄິດໄລ່ເປັນນາທີ
 • ອັດຕາຄ່າສົ່ງ SMS
  • ສົ່ງ SMS ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ທຸກບໍລິການ
  • 100 ກີບ/ຄັ້ງ
  • ສົ່ງ SMS ໄປນອກເຄືອຂ່າຍ
  • 200 ກີບ/ຄັ້ງ
  • ສົ່ງ SMS ໄປຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກ
  • 500 ກີບ/ຄັ້ງ
ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ (ແບບຕື່ມເງິນ)
- ໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການຕິດຕັ້ງ
- ໂທອັດຕາດຽວທົ່ວປະເທດ ທຸກເລກຫມາຍ ທຸກເຄືອຂ່າຍ
- ຕັດເງິນເປັນວິນາທີ
- ໂທໄປຕ່າງປະເທດ ເລີ່​ມຕົ້ນ ນາທີລະ 2,000 ກີບ
- ເຄື່ອນຍ້າຍຫນ່ວຍໄດ້ສະດວກສະບາຍ
- ເຄືອຂ່າຍຄຸນະພາບ ທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ