ສາຂາ ເມືອງ ແປກ

ບ້ານ ໂພນສະຫວັນກາງ

ແປກ

Tel: 061-213202 / 55500608

Fax: 061-213202 / 55500608

ສາຂາ ເມືອງ ແປກ

ບ້ານ ຍອດຍື່ມ

ແປກ

Tel: 061-215040 / 59845666

Fax: 061-215040 / 59845666

ສາຂາ ເມືອງ ແປກ

ບ້ານ ນ້ຳຫງຳ

ແປກ

Tel: / 58288883

Fax: / 58288883

ສາຂາ ເມືອງ ວຽງຄຳ

ບ້ານ ຈອມທອງ

ວຽງຄຳ

Tel: 061-212427 / 55530082

Fax: 061-212427 / 55530082

ສາຂາ ເມືອງ ໜອງແຮດ

ບ້ານ ຖ້ຳໄຊ

ໜອງແຮດ

Tel: 061-212001 / 55600256

Fax: 061-212001 / 55600256

ສາຂາ ເມືອງ ຄູນ

ບ້ານ ສີພົມ

ຄູນ

Tel: 061-214019 / 55600161

Fax: 061-214019 / 55600161

ສາຂາ ເມືອງ ຜາໄຊ

ບ້ານ ນາມູນ

ຜາໄຊ

Tel: / 58344442

Fax: / 58344442

ສາຂາ ເມືອງ ໜອກ

ບ້ານ ນາຄ໋ອນ

ໝອກ

Tel: / 55556342

Fax: / 55556342