ສາຂາ ເມືອງ ຊຳເໜືອ

ບ້ານ ພັນໄຊ

ຊຳເໜືອ

Tel: 064-312488 / 55500664

Fax: 064-312488 / 55500664

ສາຂາ ເມືອງ ວຽງໄຊ

ບ້ານ ນາໄກ່

ວຽງໄຊ

Tel: 064-315056 / 55551719

Fax: 064-315056 / 55551719

ສາຂາ ເມືອງ ຊຳໃຕ້

ບ້ານ ພັນສະຫັວນ

ຊຳໃຕ້

Tel: 064-316027 / 55558748

Fax: 064-316027 / 55558748

ສາຂາ ເມືອງ ກ້ວນ

ບ້ານ ກ້ວນ

ກວັນ

Tel: 064-314727 / 55525546

Fax: 064-314727 / 55525546

ສາຂາ ເມືອງ ຫົວເມືອງ

ບ້ານ ບວມງາມ

ຫົວເມືອງ

Tel: 064-315527 / 58064567

Fax: 064-315527 / 58064567

ສາຂາ ເມືອງ ຮ້ຽມ

ບ້ານ ທາດຮ້ຽມ

ຮ້ຽມ

Tel: 064-810003 / 55558790

Fax: 064-810003 / 55558790

ສາຂາ ເມືອງ ຊ່ອນ

ບ້ານ ຊ່ອນເໜືອ

ຊ່ອນ

Tel: 064-313043 / 55664725

Fax: 064-313043 / 55664725

ສາຂາ ເມືອງ ສົບເບົາ

ບ້ານ ສົບເບົາ

ສົບເບົາ

Tel: 064-318027 / 55558258

Fax: 064-318027 / 55558258

ສາຂາ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້

ບ້ານ ຊຽງຄໍ້

ຊຽງຄໍ້

Tel: 064-317026 / 55993331

Fax: 064-317026 / 55993331

ສາຂາ ເມືອງ ແອດ

ບ້ານ ແອດ

ແອດ

Tel: 064-311026 / 54454421

Fax: 064-311026 / 54454421