ສາຂາ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ

ບ້ານ ນາວຽງຄຳ

ຫຼວງພະບາງ

Tel: 071-253006 / 56669889

Fax: 071-253006 / 56669889

ສາຂາ ເມືອງ ນ້ຳບາກ

ບ້ານ ນ້ຳຖ້ວມ

ນ້ຳບາກ

Tel: 071-219004 / 59995177

Fax: 071-219004 / 59995177

ສາຂາ ເມືອງ ປາກແຊງ

ບ້ານ ປາກແຊງ

ປາກແຊງ

Tel: 071-219008 / 59812222

Fax: 071-219008 / 59812222

ສາຂາ ເມືອງ ງອຍ

ບ້ານ ໜອງຂຽວ

ງອຍ

Tel: 071-810085 / 305031118

Fax: 071-810085 / 305031118

ສາຂາ ເມືອງ ຊຽງເງິນ

ບ້ານ ປາກຂັນ

ຊຽງເງິນ

Tel: 071-213011 / 54866668

Fax: 071-213011 / 54866668

ສາຂາ ເມືອງ ພູຄູນ

ບ້ານ ສາມແຍກ

ພູຄູນ

Tel: 071-219105 / 55545673

Fax: 071-219105 / 55545673

ສາຂາ ເມືອງ ນານ

ບ້ານ ໂພນຫີນ

ພູຄູນ

Tel: 071-219047 / 55778855

Fax: 071-219047 / 55778855