ສາຂາ ເມືອງ ໄຊ

ບ້ານ ວັງໄຮ

ໄຊ

Tel: 081-211666 / 58000009

Fax: 081-211666 / 58000009

ສາຂາ ເມືອງ ຮຸນ

ບ້ານ ນາໂຄ້ງ

ຮຸນ

Tel: 081-213007 / 56002002

Fax: 081-213007 / 56002002

ສາຂາ ເມືອງ ແບ່ງ

ບ້ານ ແບງຫລວງ

ແບ່ງ

Tel: 081-214014 / 56002005

Fax: 081-214014 / 56002005

ສາຂາ ເມືອງ ປາກແບ່ງ

ບ້ານ ປາກແບ່ງ

ປາກແບ່ງ

Tel: 081-214014 / 56002006

Fax: 081-214014 / 56002006

ສາຂາ ເມືອງ ນາໝໍ້

ບ້ານ ຫ້ວຍອ່ອນ

ນາໝໍ້

Tel: 081-212849 / 56002008

Fax: 081-212849 / 56002008

ສາຂາ ເມືອງ ງາ

ບ້ານ ດອນແອ່ນ

ງາ

Tel: 081-217011 / 56002007

Fax: 081-217011 / 56002007