ສາຂາ ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ

ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້

ຫ້ວຍຊາຍ

Tel: 084-211005 /

Fax: 084-211005 /

ສາຂາ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ

ບ້ານ ຕົ້ນເຜີງ

ຕົ້ນເຜິ້ງ

Tel: 084-213005 /

Fax: 084-213005 /

ສາຂາ ເມືອງ ຜາອຸດົມ

ບ້ານ ສົມສະຫວ່າງ

ຜາອຸດົມ

Tel: 084-219022 /

Fax: 084-219022 /