ສາຂາ ເມືອງ ນ້ຳທາ

ບ້ານ ອຸດົມສີນ

ຫຼວງນ້ຳທາ

Tel: 086-312004 / 55590542

Fax: 086-312004 / 55590542

ສາຂາ ເມືອງ ສິງ

ບ້ານ ພຽງໃຈ

ສິງ

Tel: 086-213000 / 5578578

Fax: 086-213000 / 5578578

ສາຂາ ເມືອງ ພູຄາ

ບ້ານ ວຽງສະຫ່ວງ

ວຽງພູຄາ

Tel: 086-215027 / 55488189

Fax: 086-215027 / 55488189

ສາຂາ ເມືອງ ລອງ

ບ້ານ ຈອມແຈ້ງ

ລອງ

Tel: 086-211527 / 55817225

Fax: 086-211527 / 55817225