ສາຂາ ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ

ບ້ານ ແສນສາລີ

ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ

Tel: 088-210327 / 55600040

Fax: 088-210327 / 55600040

ສາຂາ ເມືອງ ບຸນເໜືອ

ບ້ານ ໂພນໂຮງ

ເມືອງ ບຸນເໜືອ

Tel: 088-212057 / 58000235

Fax: 088-212057 / 58000235

ສາຂາ ເມືອງ ຍອດອູ

ບ້ານ ເທີງ

ເມືອງ ຍອດອູ

Tel: 088-210884 / 56790456

Fax: 088-210884 / 56790456

ສາຂາ ເມືອງ ບຸນໃຕ້

ບ້ານ ໂພທອງ

ເມືອງ ບຸນໃຕ້

Tel: 088-210867 / 52266229

Fax: 088-210867 / 52266229

ສາຂາ ເມືອງ ໃໝ່

ບ້ານ ນາຊອງ

ເມືອງ ໃໝ່

Tel: 088-214002 / 58577388

Fax: 088-214002 / 58577388

ສາຂາ ເມືອງ ຂວາ

ບ້ານ ນາຕຸນ

ເມືອງ ຂວາ

Tel: 088-210827 / 55588849

Fax: 088-210827 / 55588849

ສາຂາ ເມືອງ ສຳພັນ

ບ້ານ ນາໄຊ

ເມືອງ ສຳພັນ

Tel: 088-219008 / 58006663

Fax: 088-219008 / 58006663