ສາຂາ ເມືອງ ສາມັກຄີໃຊ

ບ້ານ ເຊໃຫຍ່

ສາມັກຄີໄຊ

Tel: 036-211004 /

Fax: 036-211004 /

ສາຂາ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

ບ້ານ ໂພໄຊ

ໄຊເຊດຖາ

Tel: 036-213060 /

Fax: 036-213060 /