ສາຂາ ເມືອງລະມາມ

ບ້ານ ໂນນມີໄຊ

ລະມານ

Tel: 038-211005 / 55590549

Fax: 038-211005 / 55590549

ສາຂາ ເມືອງ ທ່າແຕງ

ບ້ານ ທ່າແຕງເໜືອ

ທ່າແຕງ

Tel: 038-210027 / 54155666

Fax: 038-210027 / 54155666

ສາຂາ ເມືອງ ດາກຈຶງ

ບ້ານ ດາກຈຶງ

ດັກຈຶງ

Tel: 038-215027 / 54549990

Fax: 038-215027 / 54549990

ສາຂາ ເມືອງ ກະລຶມ

ບ້ານ ແກ້ງກຸຍ

ກະລືມ

Tel: 038-213027 / 55516532

Fax: 038-213027 / 55516532