ສາຂາ ເມືອງ ສາລະວັນ

ບ້ານ ນາກົກໂພ

ສາລະວັນ

Tel: 034-211005 / 55590548

Fax: 034-211005 / 55590548

ສາຂາ ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ

ບ້ານ ຄົງ

ຄົງເຊໂດນ

Tel: 034-411005 / 59094444

Fax: 034-411005 / 59094444

ສາຂາ ເມືອງ ເລົ່າງາມ

ບ້ານ ໂນນເດືອ

ເລົ່າງາມ

Tel: 034-300005 / 55600143

Fax: 034-300005 / 55600143

ສາຂາ ເມືອງ ວາປີ

ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ

ວາປີ

Tel: / 56188800

Fax: / 56188800

ສາຂາ ເມືອງ ລະຄອນເພັງ

ບ້ານ ລະຄອນສີ

ລະຄອນເພັງ

Tel: / 55600144

Fax: / 55600144

ສາຂາ ເມືອງ ຕຸ້ມລານ

ບ້ານ ເທດສະບານ

ຕຸ້ມລານ

Tel: / 54380999

Fax: / 54380999

ສາຂາ ເມືອງ ຕະໂອ໊ຍ

ບ້ານ ເທດສະບານ

ຕະໂອ້ຍ

Tel: / 59666432

Fax: / 59666432