ສາຂາ ເມືອງ ປາກເຊ

ບ້ານ ໂພນໄຊ

ປາກເຊ

Tel: 031-212056 /

Fax: 031-212056 /

ສາຂາ ເມືອງ ປາກເຊ

ບ້ານ ຫລັກເມືອງ

ປາກເຊ

Tel: 031-215596 /

Fax: 031-215596 /

ສາຂາ ເມືອງ ຈຳປາສັກ

ບ້ານ ດອນຕະລາດ

ຈຳປາສັກ

Tel: 031-216035 /

Fax: 031-216035 /

ສາຂາ ເມືອງ ມຸນລະປະໂມກ

ບ້ານ ເວີນເຄນ

ມູນລະປະໂມກ

Tel: 031-258027 /

Fax: 031-258027 /

ສາຂາ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ

ບ້ານ ປາກຊ່ອງ

ປາກຊ່ອງ

Tel: 031-211024 /

Fax: 031-211024 /

ສາຂາ ເມືອງ ໂພນທອງ

ບ້ານ ວັງເຕົ່າ

ໂພນທອງ

Tel: 031-212998 /

Fax: 031-212998 /

ສາຂາ ເມືອງ ໂຂງ

ບ້ານ ກາງໂຂງ

ໂຂງ

Tel: 031-212070 /

Fax: 031-212070 /