ສາຂາ ເມືອງ ໄກສອນ

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້

ໄກສອນ

Tel: 041-212299 /

Fax: 041-212299 /

ສາຂາ ເມືອງ ໄກສອນ

ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ

ໄກສອນ

Tel: 305500187 / 55916699

Fax: 305500187 / 55916699

ສາຂາ ເມືອງ ໄກສອນ

ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ

ໄກສອນ

Tel: / 55255444

Fax: / 55255444

ສາຂາ ເມືອງ ສອງຄອນ

ບ້ານ ນວນວິໄລ

ສອງຄອນ

Tel: 041-530005 / 55867872

Fax: 041-530005 / 55867872

ສາຂາ ເມືອງ ອຸທຸມພອນ

ບ້ານ ໄຊສົມບູນ

ອຸທຸມພອນ

Tel: 041-431001 / 55443322

Fax: 041-431001 / 55443322

ສາຂາ ເມືອງ ອາດສະພອນ

ບ້ານ ທາດດອກແກ້ວ

ອາດສະພອນ

Tel: 041-255027 / 55247382

Fax: 041-255027 / 55247382

ສາຂາ ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ

ບ້ານ ຕະບອງເພັດ

ອາດສະພັງທອງ

Tel: 041-600027 / 55442855

Fax: 041-600027 / 55442855

ສາຂາ ເມືອງ ເຊໂປນ

ບ້ານ ນາບໍ່

ເຊໂປນ

Tel: 041-214880 / 56415551

Fax: 041-214880 / 56415551

ສາຂາ ເມືອງ ຈຳພອນ

ບ້ານ ແກ້ງກອກເໜືອ

ຈຳພອນ

Tel: 041-311127 / 58533339

Fax: 041-311127 / 58533339

ສາຂາ ເມືອງ ຊົນນະບູລີ

ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ

ຊົນນະບູລີ

Tel: 041-258030 / 55152192

Fax: 041-258030 / 55152192