ສາຂາ ເມືອງ ທ່າແຂກ

ບ້ານ ຈອມທອງ

ທ່າແຂກ

Tel: 051-212752 / 55590546

Fax: 051-212752 / 55590546

ສາຂາ ເມືອງ ໜອງບົກ

ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ

ໜອງບົກ

Tel: 051-270127 / 55600093

Fax: 051-270127 / 55600093

ສາຂາ ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ

ບ້ານ ຖ້ຳພວງ

ເຊບັ້ງໄຟ

Tel: 051-260167 / 55600094

Fax: 051-260167 / 55600094

ສາຂາ ເມືອງ ຍົມມະລາດ

ບ້ານ ຖ້ຳພວງ

ຍົມມະລາດ

Tel: 051-214622 / 58954777

Fax: 051-214622 / 58954777

ສາຂາ ເມືອງ ໄຊບົວທອງ

ບ້ານ ສີວິໄລ

ໄຊບົວທອງ

Tel: 051-270513 / 55550369

Fax: 051-270513 / 55550369

ສາຂາ ເມືອງ ຄູນຄຳ

ບ້ານ ຄຳຄູນ

ຄູນຄຳ

Tel: 051-214668 / 54777575

Fax: 051-214668 / 54777575

ສາຂາ ເມືອງ ບົວລະພາ

ບ້ານ ນາພະນັງ

ບົວລະພາ

Tel: 051-215467 / 55500526

Fax: 051-215467 / 55500526

ສາຂາ ເມືອງ ຫີນບູນ

ບ້ານ ຫີນບູນໃຕ້

ຫີນບູນ

Tel: ?????????????????? / 55559556

Fax: ?????????????????? / 55559556