ສາຂາ ເມືອງ ປາກຊັນ

ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ

ປາກຊັນ

Tel: 054-213009 / 55500626

Fax: 054-213009 / 55500626

ສາຂາ ເມືອງ ຄຳເກີດ

ບ້ານ ຫລັກຊາວ

ຄຳເກີດ(ຫຼັກ20)

Tel: 054-341004 / 55552123

Fax: 054-341004 / 55552123

ສາຂາ ເມືອງ ວຽງທອງ

ບ້ານ ນ້ຳຢ້າງ

ວຽງທອງ

Tel: 054-210000 / 55553353

Fax: 054-210000 / 55553353

ສາຂາ ເມືອງ ບໍລີຄັນ

ບ້ານ ທ່າສີ

ບໍລິຄັນ

Tel: 054-210067 / 55551231

Fax: 054-210067 / 55551231

ສາຂາ ເມືອງ ປາກກະດິງ

ບ້ານ ວຽງຄຳ

ປາກກະດິງ

Tel: 054-210076 / 55666717

Fax: 054-210076 / 55666717

ສາຂາ ເມືອງ ທ່າໂທມ

ບ້ານ ນ້ຳພາງ

ທ່າໂທມ

Tel: 026-609000 / 55605445

Fax: 026-609000 / 55605445