ສາຂາ ເມືອງ ອານຸວົງ

ບ້ານ ພູຫົວຊ້າງ

ອະນຸວົງ

Tel: 026-210003 /

Fax: 026-210003 /

ສາຂາ ເມືອງ ລ່ອງຊານ

ບ້ານ ໂພນເລົ່າ

ລ້ອງຊານ

Tel: / 55600031

Fax: / 55600031

ສາຂາ ເມືອງ ຮົ່ມ

ບ້ານ ນ້ຳຄຽນ

ຮົ່ມ

Tel: / 55308763

Fax: / 55308763