ສາຂາ ເມືອງ ວັງວຽງ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ

ວັງວຽງ

Tel: 023-511000 / 55600164

Fax: 023-511000 / 55600164

ສາຂາ ເມືອງໂພນໂຮງ 52

ບ້ານ ຫລັກ 52

ໂພນໂຮງ

Tel: 023-331000 / 55544487

Fax: 023-331000 / 55544487

ສາຂາ ເມືອງ ທຸລະຄົມ

ບ້ານ ໂພນແຮ່

ທຸລະຄົມ

Tel: 023-241000 / 55586688

Fax: 023-241000 / 55586688

ສາຂາ ເມືອງ ກາສີ

ບ້ານ ວຽງແກ້ວ

ກາສີ

Tel: 023-601004 / 58389929

Fax: 023-601004 / 58389929

ສາຂາ ເມືອງ ໂພນໂຮງ

ບ້ານ ໂພນສີໃຕ້

ໂພນໂຮງ

Tel: 023-211002 / 58383883

Fax: 023-211002 / 58383883

ສາຂາ ເມືອງ ຊະນະຄາມ

ບ້ານ ຊະນະຄາມ

ຊະນະຄາມ

Tel: 023-600005 / 55623323

Fax: 023-600005 / 55623323

ສາຂາ ເມືອງ ວຽງຄຳ

ບ້ານ ໂພນໝີ

ວຽງຄຳ

Tel: 023-511004 / 54143456

Fax: 023-511004 / 54143456

ສາຂາ ເມືອງ ເຟືອງ

ບ້ານ ເຫລົ່າຄຳ

ເຟືອງ

Tel: 023-602000 / 55600168

Fax: 023-602000 / 55600168

ສາຂາ ເມືອງ ໝື່ນ

ບ້ານ ນາປ່າໄຜ

ໝື່ນ

Tel: 023-602000 / 59396198

Fax: 023-602000 / 59396198

ສາຂາ ເມືອງ ແມດ

ບ້ານ ແມດ

ແມດ

Tel: 023-513027 / 55600250

Fax: 023-513027 / 55600250